ترس استعمار

حجاب: تلالو شبنم برچهره گل است.
حجاب: اوای ملکوتی جمال طلبی زن است.
حجاب: ترنم ایمان برلبان گویای غیرت است.
حجاب: بوی خوش گل عفاف است.
حجاب: سپری است قوی در برابر شمشیرهای تهاجم فرهنگی.
حجاب: فریاد و رنگ تقوا است.
حجاب: نشان وقار و علامت افتخار وعزت نفس است.

/ 2 نظر / 9 بازدید
مازیار

[گل][گل][گل] نوای وب زیباست[گل]